دوره هاي آموزشي سال 89
فهرست دوره هاي آموزشي سال 89

افزودن محتوا...

    فهرست كليه پودمانهاي آموزشي اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي    
رديف كد دوره نام دوره تاريخ شروع تاريخ پايان ساعات دوره تعداد فراگيران نوع دوره نفر/ساعت
1 8901 آشنايي با قوانين و مقررات هويتي و تابعيتي(1) 13890128 13890131 20 21 اختصاصي(حقوقي سجلي) 420
2 8902 كارگاه آموزشي سخت افزار 13890204 13890207 24 24 اختصاصي( فن آوري اطلاعات) 576
3 8903 حقوق اداري 13890211 13890214 18 25 اختصاصي(حقوقي سجلي) 450
4 8904 تشكيلات و ساختار سازماني 13890301 13890304 20 26 اختصاصي(حقوقي سجلي) 520
5 8905 آشنايي با قوانين و مقررات هويتي و تابعيتي(2) 13890308 13890311 20 16 اختصاصي(حقوقي سجلي) 320
6 8906 شناخت راه ها و روش هاي جديد دست يابي به اطلاعات 13890317 13890318 10 28 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 280
7 8907 حفاظت از اسناد و مدارك 13890406 13890408 14 24 اختصاصي(حقوقي سجلي) 336
8 8908 كليات قانون مديريت خدمات كشوري 13890412 13890412 8 25 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 200
9 8909 فن دفاع از اسناد حقوقي و سجلي 13890508 13890511 24 19 اختصاصي(حقوقي سجلي) 456
10 8910 قوانين و مقررات هيأت هاي حل اختلاف 13890512 13890514 18 20 اختصاصي(حقوقي سجلي) 360
11 8911 قانون مجازات اسلامي 13890516 13890518 18 21 اختصاصي(حقوقي سجلي) 378
12 8912 طرح تكريم ارباب رجوع 13890614 13890614 6 26 عمومي(فرهنگي اجتماعي) 156
13 8913 ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد 13890615 13890615 6 22 عمومي(فرهنگي اجتماعي) 132
14 8914 آيين نگارش مكاتبات اداري(1) 13890622 13890625 24 21 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 504
15 8915 شناخت دانش و پيشرفت هاي روز دنيا 13890631 13890631 4 26 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 104
16 8916 جعل اسناد و راه هاي مقابله با آن 13890701 13890701 6 26 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 156
17 8917 قانون مدني 13890703 13890705 16 26 اختصاصي(حقوقي سجلي) 416
18 8918 فنون پذيرايي و تشريفات 13890709 13890709 6 30 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 180
19 8919 كاربرد فناوري اطلاعات 13890912 13890912 6 27 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 162
20 8920 بهره وري و تكنيك هاي اندازه گيري آن 13890724 13890724 6 34 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 204
21 8921 قوانين و مقررات هيأت هاي حل اختلاف 13890724 13890726 18 26 اختصاصي(حقوقي سجلي) 468
22 8922 سازمان ثبت احوال در دولت الكترونيك 13891211 13891211 6 20 اختصاصي(حقوقي سجلي) 120
23 8923 آشنايي با مباني و اصول اصلاح الگوي مصرف 13890808 13890808 8 29 عمومي(فرهنگي اجتماعي) 232
24 8924 حفاظت از اسناد و مدارك 13890815 13890817 14 22 اختصاصي(حقوقي سجلي) 308
25 8925 گزارش نويسي 13890822 13890825 20 30 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 600
26 8926 كليات قانون مديريت خدمات كشوري 13891124 13891124 8 26 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 208
27 8927 آشنايي با نظام هدفمند كردن يارانه ها 13890906 13890906 8 28 عمومي(فرهنگي اجتماعي) 224
28 8928 اسناد و مدارك ثبت احوال 13890913 13890916 22 24 اختصاصي(حقوقي سجلي) 528
29 8929 جعل اسناد و راه هاي مقابله با آن 13890920 13890920 6 26 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 156
30 8930 شناخت دانش و پيشرفت هاي روز دنيا 13890927 13890929 4 29 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 116
31 8931 كاربرد فناوري اطلاعات 13891004 13891004 6 20 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 120
32 8932 دستورالعمل هاي سجلي 13891011 13891014 24 21 اختصاصي(حقوقي سجلي) 504
33 8933 بهره وري و تكنيك هاي اندازه گيري آن 13891018 13891018 6 23 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 138
34 8934 آشنايي با ثبت احوال ساير كشورها 13891212 13891213 12 20 اختصاصي(حقوقي سجلي) 240
35 8935 ايران شناسي 13891102 13891102 4 25 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 100
36 8936 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي 13891109 13891110 10 25 اختصاصي(حقوقي سجلي) 250
37 8937 زبان انگليسي 13891116 13891121 34 22 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 748
38 8938 نظام پيشنهادها 13891211 13891211 4 20 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 80
39 8939 قانون ديوان عدالت اداري 13891208 13891209 12 23 اختصاصي(حقوقي سجلي) 276
40 8950 تفكر سيستمي در مديريت سازمان ها 13890821 13890822 9 27 بهبودمديريت 243
41 8951 ايجاد و پرورش محيط كار خلاق و نوآور 13890820 13890820 9 27 بهبودمديريت 243
42 8952 تفكر سيستمي در مديريت سازمان ها 13891110 13891110 9 30 بهبودمديريت 270
43 8953 ايجاد و پرورش محيط كار خلاق و نوآور 13891111 13891111 9 30 بهبودمديريت 270
44 8954 توجيهي بدو خدمت 13890913 13890918 40 26 بدوخدمت 1040
45 8955 توجيهي بدو خدمت 13890906 13890911 40 7 بدوخدمت 280
46 8956 آزمون طرح پايش 13890916 13890917 8 297 اختصاصي سازمان 2376
47 8960 آموزش خانواده 13890600 13890600 38 19 عمومي(فرهنگي اجتماعي) 722
48 8961 آموزش خانواده 13891100 13891100 38 9 عمومي(فرهنگي اجتماعي) 342
49 8962 آموزش مسئوليت پورتال 13890813 13890813 8 35 تخصصي داخلي 280
50 8963 امنيت شبكه و سامانه هاي خدمات سجلي 13890424 13890425 10 20 تخصصي داخلي 200
51 8964 آموزش صدور شناسنامه مكانيزه بالاي 15 سال 13890000 13890000 10 27 تخصصي داخلي 270
52 8970 كليات كارت ملي هوشمند و ويژگي هاي امنيتي آن 13890403 13890403 4 1 ساير 4
53 8971 كاربرد آمار در امور اداري 13890801 13890804 30 1 شغلي مشترك اداري 30
54 8972 ضوابط و معيارهاي حاكم بر گزينش 13891023 13891023 8 1 ساير 8
55 8973 تكنيك هاي مصاحبه در گزينش 13891023 13891023 12 1 ساير 12
56 8974 ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد 13891021 13891021 6 4 عمومي(توانمنديهاي عمومي) 24
57 8985 جمعيت شناسي كاربردي 13890517 13890518 12 1 شغلي مشترك اداري 12
58 8986 خبرنويسي در روابط عمومي 13890322 13890325 34 1 شغلي مشترك اداري 34
59 8987 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 13890303 13890303 8 1 شغلي مشترك اداري 8
60 8988 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت 13890302 13890302 6 1 شغلي مشترك اداري 6
61 8989 نقش و اهميت كارت ملي هوشمند در دولت الكترونيك(2) 13890322 13890322 4 2 شغلي مشترك اداري 8
                 
              جمع كل نفر ساعت آموزش 18408