دوره هاي آموزشي سال 88
فهرست دوره هاي آموزشي سال 88

افزودن محتوا...

فهرست دوره هاي برگزار شده مركز آموزش شمال شرق( نمايندگي اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي)درسال1388
كد دوره رديف نام دوره نوع دوره  شركت كنندگان ساعات دوره نفر /ساعت
8801 1 مقدمات جمعيت شناسي حقوقي و سجلي 21 20 420
8802 2 اصول و مبانی ارتباطات عمومي 21 12 252
8803 3 Security+ فناوري اطلاعات 23 50 1150
8804 4 گزارش‌نویسی عمومي 23 20 460
8805 5 قانون مجازات اسلامی حقوقي و سجلي 21 18 378
8806 6 تشکیلات و ساختار سازمانی حقوقي و سجلي 23 20 460
8807 7 آمار مقدماتی حقوقي و سجلي 20 34 680
8808 8 آشنایی با قوانین و مقررات هویتی و تابعیتی (1) حقوقي و سجلي 20 20 400
8809 9 حقوق اداری حقوقي و سجلي 21 18 378
8822 10 ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد عمومي 27 6 162
8810 11 روخوانی قرآن کریم فرهنگی و اجتماعی 22 28 616
8811 12 کارگاه آموزشی سخت افزار فناوری اطلاعات 22 24 528
8812 13 مسائل حقوقی و قضایی حقوقی سجلی 21 14 294
8813 14 Web 1 ( HTML) فناوری اطلاعات 15 60 900
8814 15 آشنایی با قوانین و مقررات هویتی وتابعیتی (2) حقوقی سجلی 20 20 400
8815 16 شناخت راه ها و روش های جدید دست یابی به اطلاعات  توانمندی های عمومی 25 10 250
8816 17 مقدمات جمعیت شناسی  حقوقی سجلی 19 20 380
8818 18 خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری  توانمندی های عمومی 25 12 300
8819 19 مدیریت اسناد حقوقی سجلی 20 22 440
8820 20 روان خوانی و تجوید (در حد تجوید نماز) فرهنگی و اجتماعی 27 16 432
8821 21 آمارکاربردی حقوقی سجلی 21 26 546
8822 22 تربیت قرآنی و راه کارهای آن فرهنگی و اجتماعی 24 16 384
8823 23 مديريت توسعه و تحول سازماني بهبود مديريت 25 9 225
8824 24  مديريت كيفيت جامع بهبود مديريت 25 12 300
8825 25 توجيهي بدوخدمت بدو خدمت 25 40 1000
8826 26 مديريت توسعه و تحول سازماني بهبود مديريت 20 9 180
8827 27  مديريت كيفيت جامع بهبود مديريت 20 12 240
جمع كل 403 568 12155