دوره هاي آموزشي سال 90
فهرست پودمانهاي آموزشي سال 1390 مركز آموزش و پژوهش ثبت احوال خراسان رضوي ( نمايندگي شمال شرق)ا

افزودن محتوا...

رديف عنوان دوره نوع دوره ساعت
1 حفاظت اسناد و مدارک هویتی  تخصصی اسناد هویتی 14
2 اینترنت و سرویس های آن اختصاصی سازمان 32
3 حقوق قراردادها    حقوقی 15
4 روش تحقیق توانمندی های اداری  34
5 پرسش ها و پاسخ های اعتقادی فرهنگی و اجتماعی  28
6 دستور العمل تعویض و صدور شناسنامه ی مکانیزه تخصصی اسناد هویتی 10
7 مفهوم شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه های دینی فرهنگی و اجتماعی  4
8 راهبردهای فرهنگی امام راحل(قدس سره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) فرهنگی و اجتماعی  4
9 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور آموزشی مدیران 6
10 آشنایی با قانون مجازات اسلامی فصل تعدیات مأموران دولت آموزشی مدیران 4
11 حکومت مهدوی و وظایف منتظران فرهنگی و اجتماعی  20
12 رسیدگی به اختلافات سجلی در هیأت های حل اختلاف تخصصی اسناد هویتی 36
13 آشنایی با ثبت احوال نوین اختصاصی سازمان 12
14 ویندوز کاربردی اختصاصی سازمان 32
15 آیین نگارش مکاتبات اداری توانمندی های اداری  24
16 آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن توانمندی های اداری  8
17 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی فرهنگی و اجتماعی  4
18 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی فرهنگی و اجتماعی  2
19 نظام مشارکتی توانمندی های اداری  24
20 فنون پذیرایی و تشریفات توانمندی های اداری  6
21 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق مواد  آموزشی مدیران 6
22 قانون گذاری مناقصات آموزشی مدیران 6
23 دستورالعمل نحوه تنظیم اسناد ولادت و وفات  تخصصی اسناد هویتی 24
24 نحوه رسیدگی به پرونده های افراد فاقد شناسنامه حقوقی و سجلی و مشکوک التابعه تخصصی اسناد هویتی 18
25 مهارت تایپ (انگلیسی و فارسی) اختصاصی سازمان 32
26 سازمان ثبت احوال در دولت الکترونیک اختصاصی سازمان 6
27 صلاحیت و اختیارات کمیسیون های متشکله در سازمان تخصصی اسناد هویتی 18
28 کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری توانمندی های اداری  8
29 وکالت حقوقی 20
30 ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد توانمندی های اداری  6
31 جعل اسناد و راه های مقابله با آن توانمندی های اداری  6
32 آشنایی با نظام و آیین نامه دورکاری توانمندی های اداری  8
33 مهدویت و فرهنگ انتظار(انقلاب اسلامی و فرهنگ مهدویت) فرهنگی و اجتماعی  4
34 دستورالعمل نحوه انتخاب، تغییر و اصلاح نام تخصصی اسناد هویتی 12
35 نظام سیاسی اسلام بر مبنای ولایت فقیه فرهنگی و اجتماعی  4
36 آشنایی با قانون برنامه و بودجه(مصوب 10 اسفند51) و قانون بودجه 1389 آموزشی مدیران 4
37 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی آموزشی مدیران 4
38 شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا توانمندی های اداری  4
39 کاربردهای فناوری اطلاعات توانمندی های اداری  6
40 مقررات حقوقی و سجلی ناظر بر آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی تخصصی اسناد هویتی 10
41 مسؤولیت مدنی و کیفری حقوقی 20
42 زبان تخصصی اختصاصی سازمان 34
43 دستورالعمل نحوه انتخاب، تغییر و اصلاح نام خانوادگی تخصصی اسناد هویتی 16
44 بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن توانمندی های اداری  6
45 تبیین سیاست های کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و راه کارهای اجرایی آن توانمندی های اداری  12
46 گزارش نویسی توانمندی های اداری  20
47 ارائه خدمات ثبت احوال از طریق درگاه های الکترونیک تخصصی اسناد هویتی 8
48 آشنایی با مبانی و اصول اصلاح  الگوی مصرف توانمندی های اداری  8
49  نظام مدیریت اسلامی فرهنگی و اجتماعی  6
50 مقررات ناظر بر صدور مدارک هویتی مجدد تخصصی اسناد هویتی 10
51 ابعاد حکمرانی علوی و پاسخ گویی در اسلام آموزشی مدیران 4
52 آشنایی با سامانه ی الکترونیکی سامد آموزشی مدیران 4
53 جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه های مقابله با آن فرهنگی و اجتماعی  6
54 طرح تکریم ارباب رجوع توانمندی های اداری  6
55 ایران شناسی توانمندی های اداری  4
56 آرشیو الکترونیک(بهره برداری) تخصصی اسناد هویتی 10
57 آرشیو الکترونیک(مبانی، مقررات و ضوابط ناظر بر آن) تخصصی اسناد هویتی 10
58 امور نقلیه و وظایف شغلی توانمندی های اداری  8
59 همت مضاعف کار مضاعف و راه کارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری توانمندی های اداری  12
60 جریان شناسی سیاسی و فرهنگی فرهنگی و اجتماعی  4
61 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور فرهنگی و اجتماعی  2
62 نظارت همگانی و سرمایه های اجتماعی آموزشی مدیران 8
63 آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها توانمندی های اداری  8
64 زبان انگلیسی توانمندی های اداری  34
65 مباحث مربوط به تابعیت از حقوق بین الملل خصوصی حقوقی 30