منابع دفاتر پيشخوان
منابع دفاتر پيشخوان
رديف عنوان پودمان  منابع
1 آموزش پورتال ثبت نام

منابع پودمان

2

ccos

منابع پودمان

3

3S

منابع پودمان

4

دستورالعمل منابع پودمان 1
منابع پودمان 2
5 اخذ اثر انگشت و تصوير چهره

منابع پودمان1

منابع پودمان 2