منابع دفاتر پيشخوان
منابع دفاتر پيشخوان
رديف عنوان پودمان  نام استاد فراگيران واجد شرايط منابع
1 قوانين و مقررات ثبت احوال آقاي مرادي مسئولان و كارشناسان فني دفاتر

منابع پودمان

2

آشنايي با مباني، مفاهيم و روش هاي اجرايي خدمات الكترونيك آقاي محسني مسئولان و كارشناسان فني دفاتر

منابع پودمان

3

كاربري سيستم كارت ملي هوشمند آقاي محسني كارشناسان فني دفاتر

منابع پودمان

4

آشنايي با مباني، مقررات و دستورالعمل هاي سجلي و روش هاي انجام كار آقاي نوبري كارشناسان فني دفاتر  
5 دفاتر پيشخوان(مقررات و دستورالعمل هاي كاربردي) آقاي سلطان احمدي مسئولان و كارشناسان فني دفاتر

منابع پودمان1

منابع پودمان 2

به اطلاع فراگيران محترم مي رسد تاريخ آزمون كليه امتحانات روز سه شنبه مورخ 1391/10/24 ساعت 4 بعداز ظهر مي باشد. لازم به ذكر است حضور در امتحان الزامي مي باشد