الصاق عکس به شناسنامه
 

 


 برابر ماده 36 قانون ثبت احوال کشور:

شناسنامه های افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال صاحب آن شود .

شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یکسال برای تجدید آن مراجعه نماید.
 

....................................................................................................  

 
 
باعنایت به اینکه برای متولدین سالهای 1375 به بعد می بایست در قالب تعویض شناسنامه الصاق عکس صورت گیرد. لذا دستورالعمل الصاق عکس به شناسنامه مربوط به سال 1382 برابر مصوبه مورخ 27/9/1390 شورایعالی ثبت احوال لغو و مقرر گردید برای کلیه کسانی که شناسنامه آنها فاقد عکس می باشد حتی شناسنامه های قرمز رنگ چهاربرگی درخواست تعویض و مدارک لازم اخذ و در اداره محل صدور شناسنامه با دقت و مراقبت جهت جلوگیری از سوء استفاده اتباع خارجه شناسنامه جدید رایانه ای صادر گردد.

 

 

 تاريخ آخرين بازنگري :01/12/1390