صفحه دوم

جدول1         *جدول 2        جدول 3     نرخ خدمات

نام اداره

نام مدیریت

کد

نشانی- کد پستی - کد مخابرات - نمابر - تلفن

آدرس پورتال

آدرس ايميل اداره


خليل آباد

حسين رضايي

491

نشانی: خيابان انقلاب - فلكه انقلاب -   كد پستي:           كدمخابرات:051   نمابر:57728131  تلفن:57728132

www.sabteahval.ir/khalilabad

khr_khalilabd@Sabteahval.irخواف

نصرالله اعظمی

454

نشانی:خ فردوسی شمالی-جنب بانک کشاورزی  کدپستی:67663-95617   کد مخابرات:051    نمابر:54222030    تلفن:54222030-54222031

www.sabteahval.ir/khaf

khr_khaf@Sabteahval.irدرگز

مهدي عباسي

455

نشانی:میدان جهاد سازندگی      کدپستی:89143-94917     کدمخابرات:051    نمابر:46222130   تلفن:46223329-46223330

www.sabteahval.ir/dargaz

khr_dargz@Sabteahval.irرشتخوار

محمد صالحي

486

نشانی: میدان22 بهمن-ابتدای بلوار طالقانی   کدپستی:6313-95417    کدمخابرات:051     نمابر:56223411     تلفن:56223411

www.sabteahval.ir/roshtkhar

khr_rashtkhr@Sabteahval.irزبرخان

علي معيني

480

نشانی: شهر قدمگاه - بلوار امام خمینی - روبروی جاده پوست فروشان - کدپستی:9346113971 کد مخابرات:051     نمابر:43223289    تلفن:43223289

www.sabteahval.ir/zabarkhan

khr_zebrkhn@Sabteahval.irسبزوار

سعيد ابهري

456

نشانی: میدانکارگر-خیابان فیاض    کدپستی:47369-96196    کد مخابرات:051     نمابر:44222400    تلفن:44222401

www.sabteahval.ir/sabzevar

khr_sabzvar@Sabteahval.irسرخس

حسین زنگویی

457

نشانی:خیابان معلم-میدان امام حسین     کدپستی:36691-93817     کد مخابرات:051     نمابر:34522235     تلفن:34522237

www.sabteahval.ir/sarakhs

khr_sarkhs@Sabteahval.irفریمان

علی شیرزادیان

475

نشانی:خیابان سید جمال الدین اسدآبادی    کدپستی:9391743815    کدمخابرات:051    نمابر:34622780      تلفن:34622780-34622782

www.sabteahval.ir/fariman

khr_farimn@Sabteahval.irقوچان

قاسم گلدي

 

نشانی:تقاطع خیابان شهید رشیدیان و خیام نبش چهارراه سوم       کدپستی:38359-94716    کدمخابرات:051     نمابر:47223325     تلفن:47223323

www.sabteahval.ir/ghoochan

khr_ghochn@Sabteahval.ir


462