تغيير تاريخ تولد
 

 

 
 
 
 
بموجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 مجلس شورای اسلامی : " تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است " .

تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید .
 
اشخاص می توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد درخواست اصلاح تاریخ تولد خود را بنمایند .
 
هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند .

1- اشخاص 18 سال به بالا .

2- اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال .
قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد .
 
 
 
 
 
...................................................................................
 

مدارک مورد نیاز:

1 - درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص (فرم های ثبت احوال )

2 - ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصویر آن .

3- یک قطعه عکس جدید .

4- اصل و تصویر حکم رشد برای اشخاص کمتر از 18 سال که شخصا" مراجعه می‌نمایند .

5- اصل تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی .

6- فیش بانکی برابر نرخ مصوب (نرخ خدمات)

 
 
 
 
...................................................................................
 
 
 
 

نحوه مراجعه و چگونگی اقدام:

1- متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد می بایست به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید .

2- تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ( متفاضی ) ابلاغ خواهد شد .

3- درخواست کننده ( خواهان ) مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود .

4- در صورت عدم حضور خواهان چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می شود . لیکن خواهان می تواند درخواست مجدد به کمیسیون تسلیم نماید .

5- کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید .

6- تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود .

7- تصمیم کمیسیون تشخیص سن به متقاضی ( خواهان ) ابلاغ می شود .

8- در صورت عدم مؤافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد .

9- اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه مستلزم درخواست کتبی ( متقاضی ) خواهد بود .
 

 

1 - عنوان 2 - مدارك مورد نياز 3 - مستندات
اصلاح تاريخ تولـد ( از طريق كميسيون تشخيص سن ) ـ اصل و تصوير شناسنامه متقاضي
ـ اصل و تصوير مستندات و مدارك مكتسبه
ـ اصل و تصوير شناسنامه والدين ـ خواهران و برادران و همسر و فرزندان
ـ اصل و تصوير شناسنامه ولي قانوني (در صورتيكه متقاضي زير 18 سال باشد)
ـ فرم درخواست رسيدگي از كميسيون
ـ فيش بانكي
 
ـ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها (ماده واحده)
ـ دستورالعمل نحوة رسيدگي‌به درخواست تغيير تاريخ تولد 
4 - خدمت گيرندگان 5 - خدمت دهندگان 6 - هدف
1ـ صاحب شناسنامه (بالاي 18 سال)
2ـ ولي قانوني وي
 
دبيرخانه ـ بايگاني اسناد سجلي ـ اعضاء كميسيون (قاضي ، فرماندار، پزشك ، رئيس شوراي اسلامي شهر، رئيس ثبت احوال)
 
رسيدگي به درخواست متقاضي و اصلاح تاريخ تولد
 
7 - نوع فن آوري 8 - تعداد مراجعه 9 - تعداد فعاليت 10 - مدت زمان كل انجام كار
دستي ـ مكانيزه
 
3
 
16
 
83 دقيقه
 
 

 

 

11 - مراحل انجام كار
شرح زمان انجام (دقيقه) علائم گردش كار شرح زمان انجام (دقيقه) علائم گردش كار
1 ـ بررسي خواسته متقاضي و ارائه فرم درخواست و عندالزوم راهنمائي وي 3 £m 2 ـ دريافت فرم تكميل شده درخواست رسيدگي از كميسيون ( فرم شماره 1) و ضمائم از متقاضي 2 m
3 ـ بررسي درخواست و مدارك ارائه شده و تطبيق با شناسنامه و احراز هويت و صلاحيت قانوني 3 £ 4 ـ صدور دستور ، ثبت در دفتر مخصوص (فرم شماره 2 ) و ارائه رسيد به متقاضي (فرم شماره 3) 2 m
5 ـ ارجاع پرونده به بايگاني اسناد سجلي و يا اداره محل صدور شناسنامه و بايگاني سوابق (در صورتيكه محل صدور شناسنامه اداره ديگري باشد) 2 = 6 ـ مراجعه به سند سجلي و تطبيق مدارك و شناسنامه با اسناد سجلي و تهيه رونوشت سند سجلي و ارجاع به دبيرخانه كميسيون 10 m=
7 ـ هماهنگي رئيس اداره با رئيس كميسون و تعيين وقت رسيدگي 5 m 8 ـ ابلاغ وقت تعيين شده به اعضاء كميسيون توسط دبيرخانه (فرم شماره 4) 10 m
9 ـ ابلاغ وقت رسيدگي به متقاضي در محل اداره يا توسط مأمورين ابلاغ برابر قانون آئين دادرسي مدني ( فرم شماره 5) 10 m 10ـ بايگاني موقت پرونده 2 1
11ـ تشكيل جلسه ، بررسي درخواست و استماع اظهارات درخواست كننده ، تصميم گيري و انشاء رأي (فرم شماره 6)] 20 m¯ 12ـ ثبت تصميم در دفتر و ابلاغ آن به درخواست كننده و اداره محل صدور سندسجلي‌ (درصورت ردّ درخواست الصاق يك نسخه از تصميم به سندسجلي مربوطه) 3 m=
13ـ اخذ درخواست اجراء تصميم كميسيون در اسناد سجلي، صدور دستور ، ثبت در دفتر و ارجاع به بايگاني اسناد سجلي 3 m= 14ـ مراجعه به سند سجلي و تطبيق مشخصات و اجراي مفاد تصميم در سند سجلي و تكميل فرم تغييرات 5 m
15ـ هدايت متقاضي به دايره تعويض 2 = 16ـ بايگاني سوابق 1 1

 

 تاريخ آخرين بازنگري :01/01/1389