نرخ خدمات سجلي
 

 

 


درآمد خدمات الكترونيكيردیف

عنوان خدمت

تعرفه خدمات(ريال) 13951

صدور شناسنامه اولیه رایانه ای

100,0002

هزینه ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(تایک ماه)

150,0003

هزینه ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(یک تا سه ماه)

200,0004

هزینه ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(سه تاشش ماه)

300,0005

هزینه ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(شش ماه وبعد از آن)

600,0006

تنظیم سند هویتی ناشی از احکام دادگاه به جهت ابطال سند

1,000,0007

تعویض شناسنامه

250,0008

تعویض و صدور شناسنامه رایانه ای  در مهلت مقرر قانونی

150,0009

صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور

500,00010

صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول )

300,00011

صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم )

500,00012

صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم )

1,000,00013

صدور شناسنامه برای مشمولین بند 4و5و6 ماده 976و979 قانون مدنی و صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

700,00014

صدورشناسنامه ناشی از احکام ابطال و صدور توسط دادگاه

300,00015

ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی

200,00016

ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی درخارج از مهلت قانونی

300,00017

تغییر نام توسط هیات حل اختلاف

150,00018

تغییر نام توسط سازمان و یا دادگاه

1,000,00019

تغییر نام خانوادگی- نوبت اول

700,00020

تغییرنام و نام خانوادگی- نوبت دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه

1,000,00021

تغییر نام خانوادگی به استناد جز اول تبصره ذیل ماده 41(فرزندان زیر 18 سال)

100,00022

حل اختلاف اسناد هویتی

100,00023

درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن

500,00024

ثبت اقرار زوجیت

200,00025

صدور گواهی  (گواهی مشخصات - وفات و تائیدیه شماره ملی و گواهی تجرد)

100,00026

صدور کارت شناسایی ملی اولیه

100,00027

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان (نوبت اول)

300,00028

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان (نوبت دوم)

500,00029

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان (نوبت سوم)

800,00030

تعویض کارت شناسایی ملی

100,00031

اعلامیه ازدواج واصله از محاضر

50,00032

اعلامیه طلاق واصله از محاضر

150,00033

اعلام مشخصات هویتی به صورت مکانیزه

1,00034

تاییدالکترونیکی هر قطعه عکس

5,00035

پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی با مراجعه حضوری متقاضی (باستثنا بهزیستی -بنیاد شهید و کمیته امداد)

100,00036

صدور گواهی ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان  به مدیر فنی

1,000,00037

صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان به مسئول دفتر

2,000,00038

تایید عکس متقاضیان دریافت خدمات هویتی در کلیه واحدهای اجرایی ثبت احوال

50,000درآمد حاصل از صدور کارت هوشمند ملی   ردیف

عنوان خدمت

تعرفه خدمات(ريال) 13951

ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی

200,0003

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

400,0004

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

600,0005

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم)

700,0006

تعویض کارت هوشمند ملی-ناشی از تغییر مشخصات سجلی و یا خرابی و ...

200,000
تاریخ بروزرسانی : 1395/03/4