دفاتر پيشخوان خدمات ثبت احوال
 

 

جدول دفاتر پيشخوان دولت، ارائه دهنده خدمات  ثبت احوال در استان خراسان رضوي

فهرست خدمات ثبت احوال قابل ارائه در دفاتر پيشخوان دولت در سطح شهر مشهد
رديف
شرح خدمات
1
اخذ مدارك درخواست صدور كارت ملي اوليه
2
اخذ مدارك درخواست تعويض شناسنامه
3
اخذ مدارك درخواست تعويض كارت ملي
4
اخذ مدارك درخواست صدور شناسنامه المثني
5
اخذ مدارك درخواست صدور المثني كارت ملي
6
اخذ مدارك درخواست تغيير نام
7
درخواست گواهي تجرد , فوت ,شماره ملي و ساير گواهيها
8
اخذ مدارك درخواست تغيير نام خانوادگي
9
اخذ مدارك درخواست ثبت ازدواج و مشخصات فرزندان
10
اخذ مدارك درخواست اجراي احكام قطعيت يافته محاكم
 11
 اخذ مدارك درخواست هيأت حل اختلاف

 

 

رديف

شماره دفتر

تلفن ثابت

شهرستان

آدرس1

72-19-1248

52228347

تربت حيدريه

خ فردوسي شمالي- جنب مخابرات2

72-19-1246

52245033-4

تربت حيدريه

حاشیه میدان کاشانی3

72-19-1047

44235351

سبزوار

خ بهارمقابل هنرستان چمران4

72-19-1075

44452512

سبزوار

خيابان كاشفي جنوبي- بين29و315

72-19-1060

37613225-37623248

مشهد

بلوارفردوسي-مقابل سالن بهشتي6

72-19-1245

32733000-32736569

مشهد

چهارراه گاز7

72-19-1080

3862888-3388022

مشهد

بلوارصبا تقاطع صباودائي پ4398

72-19-1147

37288003-37242111

مشهد

نبش حرعاملي 689

72-19-1015

37331060-37316742

مشهد

نبش چهارراه هدايت10

72-19-1041

36627772

مشهد

بلوار شاهد-تقاطع حجاب11

72-19-1250

36627879

مشهد

شريعتي 2812

72-19-1119

37428082

مشهد

خواجه ربيع مقابل آرامگاه13

72-19-1117

3868666-3863535

مشهد

سيدي خ قائم بين قائم 12و1414

72-19-1198

32231196-8

مشهد

شهدا-خواجه ربيع-روبروي عبادي 815

72-19-1200

33690690

مشهد

ميدان17شهريورجنب شهرداري16

72-19-1163

333925629

مشهد

طرق بين ساعي25و2717

72-19-1045

37263338-40

مشهد

عبدالمطلب2418

72-19-1078

38429908

مشهد

ميدان فلسطين-شهيدمنتظري119

72-19-1001

36670777-9

مشهد

بلوارتوس بين توس 79و8120

72-19-1027

38835597

مشهد

بلوارپيروزي-نبش ميدان حر21

72-19-1086

32171761-3

مشهد

بلواردوم طبرسي-بين طبرسي 21و2322

72-19-1204

36045940

مشهد

بلوارامامت- بين امامت 45و4723

72-19-1070

38646347

مشهد

بلواروكيل آباد- بين وكيل آباد18و2024

72-19-1214

33661000

مشهد

بلوارشهيدرستمي-نبش شهيدرستمي 4225

72-19-1046

38645805

مشهد

بلوار معلم-معلم55-پلاک5626

72-19-1005

33727001

مشهد

شهرک شهید رجایی، بین حر 17 و 1927

72-19-1209

42216800-7

نيشابور

ميدان خيام مقابل ميراث فرهنگي28

72-19-1171

42623900-1

نيشابور

شهرك قدس- نبشرراه مخابرات پلاك129

72-19-1173

42219502

مشهد

ابتدای خیابان کاشمر30

72-19-1400

47234884-47249543

قوچان

خیابان ولی عصر،خیابان هاتف،نبش چهارراه اول31

72-19-1269

57229305

گناباد

خیابان غفاری، روبروی کمیته امداد32

72-19-1111

55248654-55246997

کاشمر

خیابان مدرس،پاساژ گازرانی