پورتال اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی > خدمات ثبت احوال > نرخ حق الزحمه دفاتر پیشخوان دولت در ارائه خدمات ثب
نرخ حق الزحمه دفاتر پیشخوان دولت در ارائه خدمات ثبت احوال

 

نرخ مصوب كارگروه(ريال)

شرح خدمات

رديف

ساير شهرستان هاي استان

شهرستان مشهد

75000

84000

تعويض شناسنامه

1

75000

84000

شناسنامه المثني

2

55000

60000

تعويض كارت ملي

3

75000

84000

درخواست تغيير نام خانوادگي

4

75000

84000

درخواست هيات حل اختلاف

5

75000

84000

درخواست اجراي احكام دادگاه

6

75000

84000

صدور گواهي تجرد

7

75000

84000

ثبت وقايع ازدواج و طلاق

8

80000

84000

تكميل ثبت نام كارت هوشمند ملي

9