معرفی مدیرکل
معرفی مدیرکل

سید حسین نیری - مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی
:سوابق کاری
  نام سازمان

سمت

از سال

تا سالفرمانداري

كارگزار چند پيشه

01/09/1358

30/11/1363اداره ثبت احوال گناباد

مسئول امور ثبت احوال

01/12/1363

22/8/1375اداره ثبت احوال تربت جام

معاون اداره

23/8/1375

24/6/1376اداره ثبت احوال باخرز تايباد

رئيس اداره

25/6/1376

14/7/1377اداره ثبت احوال تربت جام

رئيس اداره

15/7/1377

29/8/1377اداره ثبت احوال مشهد

رئيس اداره

30/8/1377

14/10/1383اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي

سرپرست حوزه اداري مالي و برنامه ريزي

15/10/1383

02/03/1384اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي

معاون اداري مالي و برنامه ريزي

03/03/1384

04/03/1387اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي

مديركل

05/03/1387

تاكنون