مدیران اداره کل
مدیران دستگاه

سید حسین نیری - مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی

 

 

: سوابق کاری
  نام سازمان

سمت

از سال

تا سالفرمانداري

كارگزار چند پيشه

01/09/1358

30/11/1363اداره ثبت احوال گناباد

مسئول امور ثبت احوال

01/12/1363

22/8/1375اداره ثبت احوال تربت جام

معاون اداره

23/8/1375

24/6/1376اداره ثبت احوال باخرز تايباد

رئيس اداره

25/6/1376

14/7/1377اداره ثبت احوال تربت جام

رئيس اداره

15/7/1377

29/8/1377اداره ثبت احوال مشهد

رئيس اداره

30/8/1377

14/10/1383اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي

سرپرست حوزه اداري مالي و برنامه ريزي

15/10/1383

02/03/1384اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي

معاون اداري مالي و برنامه ريزي

03/03/1384

04/03/1387اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي

مديركل

05/03/1387

تاكنون

 

 

محمد رضا محسنی - معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی

 

 


  

 سوابق کاری :

نام سازمان

سمت

از سال

تا سال

آموزش و پرورش

احتساب سابقه خدمت (حق التدريس )

14/7/67

3/3/69

ثبت احوال كاشمر

كارشناس امور سجلي ( قراردادي)

17/6/69

25/12/69

ثبت احوال كاشمر

كارشناس امور سجلي ( آزمايشي )

26/12/69

30/10/76

ثبت احوال فردوس

كارشناس امور حقوقي و سجلي

1/11/76

31/3/78

ثبت احوال بردسكن

كارشناس امور حقوقي و سجلي

1/4/78

31/4/82

اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي

كارشناس آمار و جمعيت

1/5/82

18/12/87

اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي

سرپرست حوزه آمار و انفورماتيك

19/12/87

28/09/88

اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي

معاون فنآوري اطلاعات وآمار جمعيتي

28/09/88

ادامه دارد

  

جواد طاهری - معاون اسناد هویتی


 


  

 سوابق کاری :

نام سازمان

سمت

از سال

تا سال

نهضت سوادآموزي

 

69

71

ثبت احوال خواف

مسئول امور ثبت احوال روستا

11/9/71

14/7/74

ثبت احوال تربت حيدريه

مسئول امور ثبت احوال شهر

15/7/74

14/11/76

ثبت احوال كاشمر

كارشناس امور حقوقي وسجلي

15/11/76

30/7/77

ثبت احوال كاشمر

معاون حقوقي وسجلي

1/8/77

24/3/87

ثبت احوال رشتخوار

رئيس

25/3/78

30/6/83

ثبت احوال تربت جام

رئيس

1/7/83

29/3/84

اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي

كارشناس حراست

30/3/84

30/8/87

اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي

كارشناس مسئول حراست

1/9/87

9/10/91

حراست ثبت احوال خراسان رضوي

رئيس

10/10/91

30/2/93

اداره كل ثبت احوال خراسان رضوي

معاون امور اسناد هويتي

31/2/93

تاكنون