پورتال اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی > درباره ما > سلامت اداری
بازرسان سلامت اداری

تماس با بازرسان سلامت اداری ثبت احوال خراسان رضوی

   شماره تماس               مشخصات           ردیف  
 051-35027510 علیرضا بابایی   1
051-35026775   محمداسماعیل نیکو  2


فرم ارزیابی سلامت اداری 

رسیدگی به شکایات 

پرسش و پاسخ