قوانین و مقررات
قانون اساسی قانون اساسی 1387/04/09
قانون ثبت احوال (یازده فصل) قانون ثبت احوال (یازده فصل) 1363/10/18
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی 1378/12/01
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه 1312/04/31
قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنه حضانت 1364/05/06
قانون تخلفات جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي مجازات سجلي 1375/05/10