آمار رويدادهاي حياتي
 

  

 

     
Console
ثبت ولادت
ثبت وفات
ثبت ازدواج
ثبت طلاق
ساير موارد
ولادتهاي ثبت شده به تفكيك شهرستان,اداره وبرحسب جنسولادتهاي ثبت شده به تفكيك شهرستان,اداره وبرحسب جنس

ولادتهاي ثبت شده به تفكيك شهرستان,اداره وبرحسب جنس

ولادتهاي ثبت شده به تفكيك شهرستان واداره و برحسب جنس , شهري روستايي
ولادت ثبت شده بر حسب جنس به تفكيك گروه سني مادرانولادت ثبت شده بر حسب جنس به تفكيك گروه سني مادران

ولادت ثبت شده بر حسب جنس به تفكيك گروه سني مادران

ولادت ثبت شده بر حسب جنس, شهري و روستايي به تفكيك گروه سني مادران
فوتهاي ثبت شده به تفكيك شهرستان واداره و برحسب جنسفوتهاي ثبت شده به تفكيك شهرستان واداره و برحسب جنس

فوتهاي ثبت شده به تفكيك شهرستان واداره و برحسب جنس

فوتهاي ثبت شده به تفكيك شهرستان واداره و برحسب جنس , شهري روستايي
فوت كل ثبت شده برحسب جنس و به تفكيك گروه سنيفوت كل ثبت شده برحسب جنس و به تفكيك گروه سني

فوت كل ثبت شده برحسب جنس و به تفكيك گروه سني

فوت كل ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستايي به تفكيك گروه سني
ازدواجهاي ثبت شده به تفكيك شهرستانازدواجهاي ثبت شده به تفكيك شهرستان

ازدواجهاي ثبت شده به تفكيك شهرستان

ازدواجهاي ثبت شده به تفكيك شهرستان
توزيع سني زوجين در زمان ازدواجتوزيع سني زوجين در زمان ازدواج

توزيع سني زوجين در زمان ازدواج

توزيع سني زوجين در زمان ازدواج
طلاق ثبت شده به تفكيك شهرستانطلاق ثبت شده به تفكيك شهرستان

طلاق ثبت شده به تفكيك شهرستان

طلاق ثبت شده به تفكيك شهرستان
توزيع سني زوجين در زمان طلاقتوزيع سني زوجين در زمان طلاق

توزيع سني زوجين در زمان طلاق

توزيع سني زوجين در زمان طلاق
آمار چهار واقعه حياتي در يك نگاه آمار چهار واقعه حياتي در يك نگاه

آمار چهار واقعه حياتي در يك نگاه

آمار چهار واقعه حياتي در يك نگاه
خلاصه آمار چهار واقعه حياتي به تفكيك شهرستانخلاصه آمار چهار واقعه حياتي به تفكيك شهرستان

خلاصه آمار چهار واقعه حياتي به تفكيك شهرستان

خلاصه آمار چهار واقعه حياتي به تفكيك شهرستان
ولادتهاي ثبت شده برحسب جنس و نسبت جنسي حاصل از ثبتولادتهاي ثبت شده برحسب جنس و نسبت جنسي حاصل از ثبت

ولادتهاي ثبت شده برحسب جنس و نسبت جنسي حاصل از ثبت

ولادتهاي ثبت شده به تفكيك شهري و روستايي برحسب جنس و نسبت جنسي حاصل از ثبت
فوت هاي ثبت شده به تفكيك شهري و روستايي برحسب جنس فوت هاي ثبت شده به تفكيك شهري و روستايي برحسب جنس

فوت هاي ثبت شده به تفكيك شهري و روستايي برحسب جنس

فوت هاي ثبت شده به تفكيك شهري و روستايي برحسب جنس و نسبت جنسي حاصل از ثبت
ولادتهاي ثبت شده به تفكيك شهري وروستايي ودرصدشهري ولادتهاي ثبت شده به تفكيك شهري وروستايي ودرصدشهري

ولادتهاي ثبت شده به تفكيك شهري وروستايي ودرصدشهري

ولادتهاي ثبت شده به تفكيك شهري وروستايي ودرصدشهري حاصل از ثبت
فوت هاي ثبت شده به تفكيك شهري وروستايي ودرصدشهري فوت هاي ثبت شده به تفكيك شهري وروستايي ودرصدشهري

فوت هاي ثبت شده به تفكيك شهري وروستايي ودرصدشهري

فوت هاي ثبت شده به تفكيك شهري وروستايي ودرصدشهري حاصل از ثبت
ازدواج و طلاق هاي ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاقازدواج و طلاق هاي ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق

ازدواج و طلاق هاي ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق

ازدواج و طلاق هاي ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق