صدور کارت مجدد
صدور کارت ملی المثنی
 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت کارت شناسایی ملی المثني

 - تكميل فرم گزارش مفقودي كارت شناسايي ملي(فرم های ثبت احوال )

 - شناسنامه عكسدار متقاضي

 كارت ابلاغ شماره ملي و كدپستي ده رقمي -

يك قطعه عكس با زمينه روشن وجديد -

  • تذكر 1 : عكس متقاضي بايد 6*4 يا 3*4 با زمينه روشن باشد .
  •         تذكر 2: عكس با سن جاري متقاضي مطابقت داشته باشد .

واريز مبلغ 100000 ريال براي مفقودي اول و 200000 ريال براي مفقودي نوبت دوم و بعدي  فيش بانكي به حساب مربوطه نزد شعب بانك ملي ايران

 

 

 تاريخ آخرين بازنگري :01/01/1389