حل اختلاف
 

 

هیات های حل اختلاف برای رفع اشتباهات موجود در اسناد یا شناسنامه بررسی ورای موردنظر راصادر می نماید .

 ...............................................

مستندات قانوني

·         ماده سه قانون ثبت احوال

1.       در مقر هر اداره ثبت احوال هيأتي بنام هيأت حل اختلافات مركب از رئيس اداره ثبت احوال و مسئول بايگاني يا معاونين و يا نمايندگان آنان و يكي از كارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئيس اداره ثبت احوال استان تشكيل مي‌شود. وظايف هيأت حل اختلاف به قرار زير است.
تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت كل وقايع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسليم شناسنامه و گواهي ولادت يا وفات و تكميل سند از نظر مشخصاتي كه نامعلوم بوده است (مندرج در ماده 29 اين قانون) .

2.       رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع يا نقل مندرجات اسناد و اعلاميه‌ها و مدارك به دفاتر ثبت كل وقايع و ساير دفاتر.

3.       ابطال اسناد و شناسنامه‌هايي كه بيگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده 44 اعلام مي‌شود.

4.       ابطال اسناد مكرر و يا موهوم و تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نام‌هاي ممنوع.

5.       حذف كلمات زائد ، غير ضروري و يا ناشي از اشتباه در اسناد سجلي اشخاص.

ترتيب تقاضا و گردش كار دفاتر هيأت‌ها و نحوه رسيدگي و ابلاغ تصميمات در آئين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره ـ تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت كل وقايع و وفات اگر قبل از امضاء باشد. با توضيح مراتب در حاشيه سند به عمل مي‌آيد و امضاء كنندگان سند ذيل توضيح را امضاء خواهند نمود. (اصلاحي 18/10/63).

 

·         دستورالعمل اجرائي هياتهاي حل اختلاف به شماره 1/439 مورخ 4/2/1374

 ...............................................

افرادي ميتوانند از اين امكان استفاده كنند كه :

·         صاحب شناسنامه

·         ولي قانوني (در صورتيكه صاحب شناسنامه زير 18 سال باشد)

·         قيم وصي يا وكيل صاحب شناسنامه

 ...............................................

مدارك مورد نياز

1.       اصل و تصوير شناسنامه مورد اختلاف و مدارك مكتسبه

2.       برگ درخواست رسيدگي از هيات حل اختلاف

3.       در صورتي كه محل صدور شناسنامه مورد اختلاف باشد مكاتبه جهت دريافت تصاوير مورد نظر

4.       ارائه فيش بانكي(نرخ خدمات سجلی)

5.       درصورتیکه خواسته تکمیل مشخصات ، والدین باشند نیاز به احکام نسب یا حصر وراثت یا اقرارنامه نسب نامه می باشد.

 

 

 

1 - عنوان 2 - مدارك مورد نياز 3 - مستندات
رفع اختلافات سجلي ( هيأت حل اختلا ف ) ـ اصل و تصوير شناسنامه مورد اختلاف و مدارك مكتسبه
ـ برگ درخواست رسيدگي از هيأت حل اختلاف
ـ اصل و تصوير مدارك موضوع بند 2و3 ستون خدمت گيرندگان
ـ ارائه فيش بانكي (در صورت لزوم)
 
ـ ماده سه قانون ثبت احوال
ـ دستورالعمل اجرائي هيأتهاي حل‌اختلاف به شماره 439/1 ـ 4/2/74
 
4 - خدمت گيرندگان 5 - خدمت دهندگان 6 - هدف
1ـ صاحب شناسنامه
2ـ ولي قانوني (در صورتيكه صاحب شناسنامه زير 18 سال باشد)
2ـ قيم ـ وصي يا وكيل صاحب شناسنامه
 
دبيرخانه ـ كارشناس ـ بايگاني اسناد سجلي ـ رئيس اداره ـ اعضاء هيأت حل اختلاف
 
رفع اختلاف از اسناد سجلي و شناسنامه
 
7 - نوع فن آوري 8 - تعداد مراجعه 9 - تعداد فعاليت 10 - مدت زمان كل انجام كار
دستي ـ مكانيزه
 
2
 
19
 
64 دقيقه
 
 

 

 

11 - مراحل انجام كار
شرح زمان انجام (دقيقه) علائم گردش كار شرح زمان انجام (دقيقه) علائم گردش كار
1ـ بررسي خواسته متقاضي و تحويل فرم درخواست و عندالزوم راهنمائي وي 2 £ 2 ـ اخذ فرم درخواست رسيدگي از هيأت به همراه ديگر مدارك لازم از متقاضي 3 m
3 ـ بررسي تقاضاي درخواست كننده و مدارك ارائه شده از نظر انطباق خواسته متقاضي با صلاحيت قانوني هيأت حل اختلاف 4 £ 4 ـ صدور دستور اداري ، ثبت در دفتر و ارجاع به كارشناس 3 m=
5 ـ بررسي موضوع و تعيين وقت رسيدگي توسط كارشناس 4 £ 6 ـ ارسال درخواست و ضمائم به بايگاني اسناد سجلي جهت بررسي موضوع و تطبيق تصوير شناسنامه‌هاي ارائه شده با اسناد سجلي و تهيه رونوشت سند سجلي و يا ارسال درخواست و ضمائم به اداره محل صدور (درصورتيكه محل صدور شناسنامه اداره ديگري باشد) 5 m=
7 ـ تهيه گزارش توسط مسئول بايگاني اسناد سجلي و اعاده پرونده به كارشناس هيأت‌حل‌اختلاف 5 m= 8 ـ بررسي مجدد مدارك و در صورت نياز مكاتبه با ادارات ثبت احوال مربوطه و يا اداره كل ثبت احوال استان و بايگاني موقت سوابق 4 £=
9 ـ رسيدگي به پرونده در وقت مقرر و اخذ تصميم و انشاء و صدور رأي حل اختلاف 10 m¯ 10ـ ثبت خلاصه تصميم هيأت حل اختلاف در دفتر مربوطه 3 m
11 ـ ابلاغ رأي صادره به متقاضي و يا ارسال به اداره ثبت احوال درخواست كننده 3 = 12ـ بايگاني سوابق 1 1
13ـ اخذ درخواست اجراي رأي و صدور دستور اداري و ارجاع به بايگاني اسناد سجلي 3 m= 14ـ مراجعه به سند سجلي و اجراي مفاد رأي صادره 5 m
15ـ تنظيم فرم تغييرات 2 m 16ـ راهنمائي متقاضي به واحد تعويض شناسنامه 2 =
17ـ جمع آوري و تجليد يك نسخه از آراء 2 m 18ـجمع‌ آوري آراء و ارسال يك نسخه به اداره كل 2 m
19ـ بايگاني پرونده 1 1      
فلو چارت فرآيند رفع اختلافات سجلي

 

 تاريخ آخرين بازنگري :30/05/1389