ثبت ولادت و صدور شناسنامه نوزاد
 

 

صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات بر حسب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

 

دریافت شناسنامه نوزاد : ‏هر يك از اشخاص زير مي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذشناسنامه نوزاد اقدام نمايند .
الف –پدر
ب- پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه
ج-مادر در صورتي كه ازدواج او قانونا به ثبت رسيده باشد ــ در صورتي كه ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد،حضور والدين ضروري است
  چ- وصي يا قيم يا امين با ارائه مدارك ذيربط
ح- متصدي يا نماينده اي كه طفل به آنجا سپرده شده است
خ-صاحب واقعه كه سن او 18 سال تمام به بالا باشد

 

 

 مدارك مورد نياز شناسنامه نوزاد

الف-اصل شناسنامه پدر و مادر
ب-گواهي ولادت صادره توسط پزشك يا ماماي رسمي
ت- تهیه فیش بانکی مطابق با نرخ مصوب(نرخ خدمات سجلی)

ج- حضور يكي از والدين يا جد پدري و چنانچه ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود.

 

 

 


 
1 - عنوان 2 - مدارك مورد نياز 3 - مستندات
ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه نوزاد ـ اصل شناسنامه والدين
ـ اصل گواهي ولادت
ـ فيش بانكي
ـ اصل شناسنامه يا كارت شناسايي ملي جد پدري در صورت مراجعه
ـ درصورت عدم ارائه گواهي ولادت (حضور2 نفرگواه همراه با شناسنامه يا كارت شناسايي ملي)
ـ ارائه مدارك مثبته جهت احراز سمت در مورد بند 2 و3 و4ستون خدمت گيرندگان
 
ـ مواد 12 الي 21 قانون ثبت احوال
ـ دستورالعمل اجرائي نحوه تنظيم سند ولادت
ـ دستورالعمل اجرائي صدور شناسنامه
 
4 - خدمت گيرندگان 5 - خدمت دهندگان 6 - هدف
1 ـ پدر،جدپدري يامادرنوزاد
2 ـ وصي،قيم،امين
3 ـ اشخاصي كه قانوناً عهده دار نگهداري نوزاد ميباشند
4 ـ نماينده موسسه اي كه نوزاد به آنجا سپرده شده است.
 
مسئول امور ثبت احوال ـ واحدكنترل ـ بايگاني اسناد سجلي ـ رئيس اداره
 
ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه
 
7 - نوع فن آوري 8 - تعداد مراجعه 9 - تعداد فعاليت 10 - مدت زمان كل انجام كار
دستي ـ مكانيزه
 
1
 
21
 
45 دقيقه
 
 

 

11 - مراحل انجام كار
شرح زمان انجام (دقيقه) علائم گردش كار شرح زمان انجام (دقيقه) علائم گردش كار
1 ـ بررسي خواسته متقاضي و عنداللزوم راهنمائي وي 2 £ 2 ـ بررسي شناسنامه هاي والدين از لحاظ اصالت و احراز هويت ، برقراري رابطه زوجيت وترادف اولادان 3 £
3 ـ بررسي گواهي ولادت از نظر مشخصات والدين، تاريخ تولد، جنسيت و مهرو امضاء 1 £ 4 ـ بررسي فيش بانكي از لحاظ شماره حساب، مبلغ واريز شده 1 £
5 ـ انتخاب و اعلام نام توسط اعلام كننده و بررسي فهرست نامهاي مناسب ( درصورت لزوم ) 2 £m 6 ـ درج نام نوزاد در ظهر گواهي ولادت و امضاء آن توسط متقاضي 1 m
7 ـ تنظيم سند ثبت كل وقايع ولادت 5 ¯ 8 ـ بازنگري و رفع اشتباهات احتمالي قبل از امضاء سند 2 m
9 ـ رويت سندو امضاء اعلام كننده،گواهان و مامورتنظيم كننده سند ولادت (درصورت معرفي از مراجع ذيصلاح، درج شماره و تاريخ آن در سند سجلي) 2 m 10 ـ درج نام و تاريخ تولد نوزاد درشناسنامه والدين 1 m
11 ـ صدور اعلاميه ولادت 2 m 12 ـ ارسال سند تنظيم شده و ضمائم به واحد كنترل 2 =
13 ـ كنترل و تطبيق سند با شناسنامه والدين و گواهي ولادت 3 m 14 ـ تخصيص شماره ملي و درج بر روي سند ولادت و ظهر گواهي 2 m
15 ـ صدور شناسنامه و امضاء آن 3 m 16 ـ تنظيم فـرم نمـونـه 2 ت ( فـرم فهـرست شناسنامه هاي مصرفي ) 1 m
17 ـ ارسال سند ولادت و شناسنامه صادره به بايگاني اسناد 3 = 18 ـ كنترل مدارك و سند ولادت و شناسنامه، تطبيق شماره ملي، امضاء و مهر آن 4 m
19 ـ اعاده شناسنامه به واحد تنظيم كننده سند ثبت كل وقايع ولادت 3 = 20 ـ ضبط اسناد و سوابق 1 1
21 ـ تحويل شناسنامه و اخذ رسيد از متقاضي 1 =      

فلوچارت فرآيند صدور شناسنامه نوزاد

 تاريخ آخرين بازنگري :30/05/1389