ثبت و فات و صدور گواهی فوت
 

 

 

 

 

1- سند وفات 
    سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت  مي شود .

2- گواهی فوت(رونوشت وفات)  
    گواهی فوت  بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم مي گردد و قابل ارائه به مراجع قانوني و اداري مي باشد .  
 

 

 

ماده 22 قانون ثیت احوال کشور

وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود و نیز وفات ایرانیان در  خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود .

 

هر یک از اشخاص زیر می توانند به اعلام وفات واخذ گواهی فوت اقدام نمایند         
 

1- نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است با ارائه مدرک شناسائی .

 2- مأموران انتظامی متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است .

3- متصدیان گورستانها .

4- مقامات قضایی و نظامی .

5- گروههای امدادی .

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت وفات          
 

1- شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی( در صورت صدور کارت ) .

2- گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولین گورستان یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال مورد مراجعه .

3-فیش واریزی مطابق نرخ مصوب(نرخ خدمات سجلی)

 

 

1- گواهی فوت پس از ثبت وفات صادر و  به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست نماید تسلیم خواهد شد.

2- برابر گواهی فوت وجهی طبق تعرفه جاری اخذ می شود .

 

  


 


 تاريخ آخرين بازنگري :30/05/1389